Smidig ekonomihantering utan onödigt krångel


Ett företags ekonomiförvaltning omfattar många viktiga saker, såsom bokföring, bokslut, fakturering, betalning av fakturor, orderförsändelser, löneberäkning, arbetsgivar- och skattedeklarationer och mycket mer. Med andra ord, en massa arbete.
Du kan göra livet lättare för dig genom att överföra ekonomihanteringen och all tid du lägger ner på den till våra kompetenta experter. När du kan dra nytta av vår bokföringsbyrås mångsidiga ekonomihanteringstjänster, får du mer tid över att utveckla din egen affärsverksamhet – ditt företag – och du kan ta det lite lugnare.

Längre ner på sidan hittar du nyttig information om vilka olika delar och arbetsfaser ditt företags ekonomihantering innehåller. Men före det ger vi dig ett snabbt tips om ditt företags elektroniska ekonomiförvaltning.

Är elektronisk ekonomiförvaltning ett alternativ för dig?


Vi kan sköta ekonomihanteringsärenden som är typiska för just ditt företag på dina villkor flexibelt och effektivt antingen med moderna elektroniska eller traditionella metoder, som på den gamla goda tiden.

Om du är en av dem, som tycker att allt var bättre förr, så passar det oss utmärkt. Vi behöver inte krångla till det.

Men vi vill ge dig ett tips: Elektronisk ekonomiförvaltning betyder effektiv hantering av ditt företags ekonomiförvaltning med hjälp av elektroniska verktyg. Det gör företagets funktioner betydligt effektivare och drar ner kostnaderna, också de kostnader som bokföringsbyrån fakturerar av dig.

Du kan skapa nätfakturor, sköta löneberäkningen elektroniskt, automatisera bokföringen och göra rapporteringen smidigare.

Med hjälp av elektronisk ekonomiförvaltning kan du enkelt följa med ditt företags ekonomi själv. Och som din bokföringsbyrå slipper vi koncentrera oss på rutiner och kan i stället fokusera oss på konsultation och rådgivning beträffande ditt företages ekonomihantering.

Vi rekommenderar att du tar i bruk Procountors elektroniska programvara för ekonomiförvaltning. Vi betjänar dig och levererar dina ekonomihanteringsrapporter också på finska och engelska vid behov.

Men som vi tidigare lovade ska du nu få information om vilka delar ett företags ekonomihantering består av.

Vill du ha ett konkurrenskraftigt pris för din ekonomihantering?

Räkna ut ett pris


Bokföring


Ett företags ekonomihantering består av flera delar och den allra första och grundläggande av dem är bokföringen.

Bokföringen tar fram nödvändiga beräkningar och rapporter om företagets intäkter, kostnader, egendom och skulder för företagets ägare och för myndigheterna.

Varje månad gör vi en pålitlig bokföring för våra momsskyldiga kunder samt för andra kunder enligt avtal med beaktande av myndigheternas tidsfrister.

Varje månad levererar vi en bokföringsrapport till dig. Du behöver inte bekymra dig om rapporteringen utan kan i stället koncentrera dig på att utveckla ditt företag!

Bokföring är lagstadgad verksamhet. Det är alltså en allvarlig sak, men inte alls tråkig! Bokföringen tar nämligen fram aktuell, pålitlig information som stöder beslutsfattandet och företagsledningen. Genom att ta fram denna information hjälper vi våra kunder. Därför vill vi göra ett gott bokföringsarbete till hundra procent.

Spara dina kvitton med hjälp av eTasku-appen


Ifall du sköter din bokföring på traditionellt sätt kan vi underlätta pappersrumban tack vare eTasku-appen! Med eTasku kan du smidigt skicka dina kvitton, dokument och resefakturor elektroniskt till din bokförare.

Då du med appen genast skannar av ett kvitto behöver du inte i efterhand gräva i fickorna efter skrynkliga kvitton! Med hjälp av appen har kund och bokförare tillgång till samma material i realtid från samma plats.

Du kan ladda ner eTasku-appen – med den kan du ta foton av dina kvitton då du är på resande fot.

Bokslut


Bokslutet är en beräkning som görs över räkenskapsperioden. Bokslutet klarlägger företagets resultat och tillgångar. Enligt lagen ska alla bokföringsskyldiga upprätta ett bokslut.

Som en del av ditt företags ekonomihantering kan du överlåta upprättandet av företagets bokslut och periodskattedeklaration till oss. Då behöver du inte kämpa med alla besvärliga beräkningar själv. Vi kan leverera bokslutsuppgifterna och periodskattedeklarationen till skattemyndigheten i ditt ställe!

Resultaträkning


Företagets resultaträkning klarlägger och specificerar räkenskapsperiodens intäkter, dvs. inkomster, och räkenskapsperiodens utgifter, dvs. kostnader. Resultaträkningen anger resultatet för räkenskapsperioden, antingen vinst eller förlust.

Resultaträkningen är en mycket nyttig rapport men den säger inte hela sanningen. Det lönar sig också att fästa uppmärksamhet vid balansräkningen, eftersom den anger företagets tillgångar.

En företagare med många järn i elden hinner nödvändigtvis inte koncentrera sig på alla detaljer i resultaträkningen och balansräkningen.

Bokföringsbyråns uppgift är att sköta allt rutinarbete med resultaträkningen och balansräkningen och vid behov hjälpa företagaren att dra slutsatser utgående från dem. Alltså med andra ord fästa din uppmärksamhet vid saker som är viktiga för företagets ekonomi. Vi hjälper dig förstå resultaträkningen och balansräkningen bättre, så att du hela tiden är medveten om ditt företags ekonomiska situation.

Balansräkning


Balansräkningen är en rapport som används för att utvärdera företagets ekonomiska läge. Balansräkningen anger företagets tillgångar, skulder och det egna kapitalet på en viss tidpunkt, vanligen den sista dagen för räkenskapsperioden.

Ofta känns det krångligt att förstå balansräkningen, även om det i princip är fråga om en ganska enkel sak.

Balansräkningen har två sidor. Den aktiva sidan listar upp företagets tillgångar. Den passiva sidan listar upp på vilka olika sätt företagets tillgångar har finansierats. Slutsummorna för båda sidorna är lika stora och därav kommer namnet balansräkning.

Aktiva är till exempel företagets immateriella och materiella tillgångar, placeringar, omsättningstillgångar, fordringar, finansiella värdepapper, tillgångar på företagets konto och banktillgodohavanden.

Passiva är det egna kapitalet, främmande kapital och reserveringar. Passiva anger var pengarna kommer ifrån, dvs. om företagets tillgångar är egna, lån eller skulder.

Förstår du det nu? Om inte, så är det inte hela världen. Bokföringsbyråns uppgift är att sköta rutinerna med resultaträkningen och balansräkningen och vid behov hjälpa dig att dra slutsatser utgående från dem. Med andra ord, fästa din uppmärksamhet vid viktiga saker som gäller företagets ekonomi. Vi finns här för att hjälpa dig!

Faktureringstjänst och reskontra


Vi erbjuder ditt företag effektiva faktureringstjänster och upprätthåller ditt företags reskontra. Vi för in alla händelser i reskontran och i bokföringen och håller koll på inkommande och utgående betalningar.

Varför inte låta oss ta hand om reskontran för dig?


Syftet med reskontran är att följa med företagets inkommande och utgående betalningar. Inom ekonomihanteringen är ofta kundreskontra och leverantörsreskontra specificerade.

Syftet med kundreskontran är att hantera betalning och indrivning av kundfakturor. Leverantörsreskontran ser till att leverantörernas fakturor och betalningar blir godkända och betalda i tid.

Du kan själv ha hand om ditt företags fakturering eller alternativt skaffa en faktureringstjänst och en reskontra från din bokföringsbyrå, helt beroende på hur du vill fördela och använda din tid. Vi vill använda vår tid på reskontra, med andra ord på din reskontra.

För dig rekommenderar vi däremot till exempel långa luncher, promenader eller varför inte en avslappnande stund på soffan. Ta kontakt med oss, och ta det lugnt!

Företagsrådgivning


Företagsrådgivning ger ett bredare perspektiv på din företagsverksamhet, även om det lönar sig att grunda alla beslut på den pålitliga informationen som fås från god ekonomihantering.

Oberoende om du som företagare är en gröngöling eller en erfaren ringräv, så kan bokföringsbyrån hjälpa och handleda ditt företag i många andra avseenden än bara ekonomi. Av oss kan du fråga om allt möjligt som har med ditt företag att göra utan att krångla till det.

Hos oss får du hjälp med att starta eget, konsultation i bolagsrätt, ärenden som gäller handelsregistret eller ändringar av företagsform.

Du känner själv ditt eget företag bäst, men en bokföringsbyrå som är insatt i din ekonomi kan vara en nyttig sparringpartner.

Vi erbjuder flexibel rådgivning vare sig du funderar på att starta eget, grunda ett aktiebolag, välja företagsform, upprätta bolagsavtal eller uppdatera bolagsordningen.